Over de partners

Het convenant is ondertekend door de gemeente Den Haag, Stichting Binnenstad, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW West, evofenedex, MKB Den Haag, Binnenstad Ondernemers Federatie, Koninklijke Horeca Nederland en Techniek Nederland (vh Uneto-Vni). Het Platform Stedelijke Distributie wordt begeleid door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.

 

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is trotse partner van het convenant Stedelijke Distributie Den Haag. Het is een unieke samenwerking tussen de gemeente,  bedrijfsleven en belangenorganisaties, met als doel om de Haagse binnenstad in 2025 alleen nog te bevoorraden met zero-emissie-voertuigen. Om dit te bereiken moeten we nu al starten met het gezamenlijk uitwerken van maatregelen en moeten bedrijven nu al gaan nadenken hoe zij zelf de binnenstad in 2025 emissieloos kunnen bevoorraden.

Waarom doen we mee?
In 2017 had Den Haag ongeveer 530.000 inwoners. Jaarlijks komen er zo’n 5.000 inwoners bij. Meer inwoners betekent meer mobiliteit. Het verkeer wordt drukker en de ruimte in de stad wordt schaarser. Tegelijk is het de ambitie van de gemeente Den Haag om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Voor de economische ontwikkeling is het belangrijk dat de stad goed bereikbaar blijft, dat het winkelgebied aantrekkelijk is en dat de bevoorrading snel en efficiënt kan plaatsvinden. Er zijn dus slimme en innovatieve oplossingen nodig om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden. Duurzame stadsdistributie met voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten (zero emissie) en slimme manieren voor stadsdistributie, kunnen daaraan bijdragen.

De gemeente Den Haag heeft zich net als een groot aantal andere steden, bedrijven, kennisinstellingen, producenten en (branche)organisaties aangesloten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES). (link naar https://www.greendeals.nl/green-deals/zero-emission-stadslogistiek). Hiermee heeft de gemeente zichzelf tot doel gesteld om in 2025 de binnenstad zero-emissie te bevoorraden.

Om dit doel te kunnen halen en om de stadsdistributie slimmer te organiseren, moeten we nu al beginnen. Immers, organisaties die willen overstappen op schonere voertuigen moeten daarvoor soms nu al investeringsbeslissingen nemen. Voor de bereikbaarheid is het ook belangrijk om te werken aan ideeën voor het  verminderen van het aantal ritten de stad in, slimme oplossingen dus. Door samen te werken kunnen we zoeken naar de meest (kosten)effectieve, maatregelen. Door samen te werken worden maatregelen gecoördineerd en op elkaars wensen en mogelijkheden afgestemd. Zo leveren ze meer op dan wanneer de afzonderlijke partijen allemaal hun eigen maatregelen nemen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad.


Stichting Binnenstad Den Haag

Stichting Binnenstad Den Haag brengt private partijen in de Haagse binnenstad samen en behartigt hun belangen. De stichting coördineert de samenwerking, versterkt het netwerk en ontzorgt de private partijen waar mogelijk met communicatie en diensten. Stichting Binnenstad is de tactisch en strategisch partner van de gemeente bij de uitvoering van het Binnenstadsplan, waarin zij samenwerken aan het economisch en sociaal welzijn in de binnenstad. Stichting Binnenstad is blij met Bureau Binnenstad als trekker van het Platform Stedelijke Distrubutie.

 

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersvereniging voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is partner en medeondertekenaar van het Convenant stedelijke distributie Den Haag. In 2017 bracht TLN haar duurzaamheidsvisie naar buiten, met daarin een stevige ambitie voor stadslogistiek: TLN zet in op zero emission stadslogistiek vanaf 2025 in de binnenstad. Met deze ambitie voldoen nieuwe vrachtauto’s die worden ingezet voor het vervoer in de binnensteden per 2025 aan de zero-emissienorm. Het Haagse convenant past perfect binnen de duurzaamheidsvisie van TLN. Directeur Jan Boeve, die het convenant namens TLN tekende, is dan ook zeer tevreden met het convenant: 'Het is tegelijk ambitieus én realistisch. Zo zien we dat in de rest van het land ook graag. In gesprekken met andere gemeenten, nemen wij het Haagse convenant als goed voorbeeld mee.' TLN blijft betrokken bij een verdere uitwerking van het convenant in Den Haag, want de verduurzaming van stadslogistiek gaat niet vanzelf en is alleen mogelijk als bedrijfsleven en overheid intensief samenwerken. Zo denkt TLN bijvoorbeeld mee over welke privileges elektrische voertuigen kunnen krijgen, wat een logische zero-emissiezone is, de benodigde (energie)laad-infrastructuur en wat er nodig is om de komst van hubs te stimuleren.

 

VNO-NCW

VNO-NCW West is een werkgeversorganisatie waar vele werkgevers en ondernemers lid van zijn. Naast het organiseren van bijeenkomsten zet de vereniging zich in op het gebied van verschillende thema’s. Bereikbaarheid van de regio, maar juist ook logistiek in het algemeen en stedelijke distributie in het bijzonder is hier een mooi voorbeeld van. Werkgevers zien de gezamenlijke uitdaging van ontwikkelingen zoals multimodale logistiek, zero-emissievervoer en datadeling. Mede hierom is VNO-NCW West en de kring Den Haag ook betrokken bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland; hierin is de vereniging namens de werkgevers betrokken en probeert ze verschillende partijen aan het project te koppelen om gezamenlijk de genoemde doelstellingen te behalen en deze regio bereikbaar en leefbaar te houden. Wij steunen de combinatie van slimme en schone logistiek.


evofenedex

evofenedex is de vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Via evofenedex nemen zij hindernissen in de logistiek en internationaal ondernemen weg en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal en internationaal. Van een veiliger en efficiënter magazijn, slimmer en schoner vervoer in de stad, goede opslag van gevaarlijke stoffen tot meer export. Met 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs. Deze leden hebben baat bij duidelijke regels voor de bevoorrading in de binnenstad. Om de kleding, bloemen en noodzakelijke medicijnen te leveren aan de kledingwinkel, de bloemenzaak en de apotheek moeten bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Dit convenant brengt de verschillende partijen samen en moet er voor zorgen dat er goede stappen worden gezet naar emissievrijvervoer in 2025. Dat dit samen gebeurt met de overheid, de lokale ondernemersverenigingen en het logistieke bedrijfsleven stemt ons zeer tevreden.   

 

MKB

MKB Den Haag is een afdeling van MKB Nederland. Een afdeling met een eigen beleid, een eigen bestuur en een eigen achterban waar het de belangen van en voor behartigt in de stad. MKB Den Haag onderscheidt zich van andere businessclubs als een inhoudelijke gesprekspartner binnen Den Haag als het gaat om belangrijke thema’s voor ondernemers. Door een gerichte lobby behartigen we de belangen van het Haagse MKB, waarbij wij verder gaan dan alleen de belangen van onze eigen leden. Wij doen dit omdat wij er van overtuigd zijn dat een gezonde stad alleen maar mogelijk is als deze stad een vitale economie heeft.

Een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te bewegen is ook een schone en groene stad. Een stad met een gezond leefklimaat, met een goede luchtkwaliteit en een goede bereikbaarheid vindt MKB Den Haag zeer belangrijk. Hiermee ondersteunen wij dan ook de ambitie om van de Haagse binnenstad een 0-emissie stad te maken. 
 

BOF (Binnenstad Ondernemers Federatie)

De BOF is opgericht in 2000 op initiatief van een aantal voorzitters van ondernemersverenigingen in de Haagse binnenstad en de Kamer van Koophandel Den Haag. De BOF is een Federatie van èn voor ondernemersverenigingen / BIZ'en in de Haagse binnenstad. De BOF praat en beslist mee over belangrijke zaken die de Haagse binnenstad aangaan en is het aanspreekpunt voor alle partijen. 


KHN (Koninklijke Horeca Nederland)

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondersteunt als grootste horeca brancheorganisatie ruim 20.400 horecaondernemers via belangenbehartiging, advies en ledenvoordelen. Koninklijke Horeca Nederland telt 244 afdelingen in heel Nederland. De besturen van deze afdelingen vertegenwoordigen de horecaondernemers die lid zijn van KHN. De bestuurders zijn dé gesprekspartner voor de gemeente waar het gaat om horecagerelateerde wetten en regels in de stad. Zij zorgen voor een goede relatie met de lokale wethouders, ambtenaren en politici en komen op voor de belangen van de lokale horeca.


Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.
 
Onze leden hebben regelmatig projecten in de binnensteden. Om goed en efficiënt te kunnen werken, zijn er diverse (verkeers)maatregelen afgesproken. De huidige regelgeving is voor service- en onderhoudsbedrijven niet altijd werkbaar en efficiënt.
Dit convenant, met als doelstelling emissievrij vervoer in 2025, zet aan tot noodzakelijke verandering zodat we de binnenstad leefbaar en gezond houden. De bestelbus van installateurs is behalve vervoersmiddel ook hun mobiele werkplaats. De bus willen ze dus zo dicht mogelijk bij de locatie van de klant zetten om veilig en efficiënt te kunnen werken. Het is een goede zaak dat de overheid, de lokale ondernemersverenigingen, het bedrijfsleven en de installatiebranche gezamenlijk bekijken hoe de bereikbaarheid en de werkbaarheid in de Haagse binnenstad gewaarborgd wordt.MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten. Met 2,3 miljoen inwoners, 1,2 miljoen banen en een bijdrage van 15% aan het BNP, is dit een regio die ertoe doet. Met de Greenport West-Holland, de Mainport Rotterdam en Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht heeft de metropoolregio een mondiaal karakter. Internationale verbindingen zijn er via de Mainport, de HSL, Rotterdam The Hague Airport en het nabije Schiphol. Met Europese topuniversiteiten, hogescholen en vele (V)MBO-opleidingen in het gebied, heeft de metropoolregio bovendien de kennis van nu en de toekomst in huis. De zee, het strand en het veenweidegebied geven de regio een uniek gezicht. Het uitgebreide netwerk aan fietsroutes, de vele recreatieve voorzieningen, de historische steden en het gevarieerde woonaanbod maken het een prima plek om te leven. Iedere stad en ieder dorp heeft zijn eigen identiteit maar de samenwerking wordt gezocht om de regio economisch te versterken. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wil een duurzame en internationaal concurrerende regio zijn. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Dat is het beeld dat de 23 gemeenten voor ogen hebben. 

Convenant Den Haag
De metropoolregio is enthousiast over het convenant dat in Den Haag is ondertekend door veel verschillende partijen. Mogelijk dient het convenant als voorbeeld voor de andere gemeenten in de regio. De gemeenten in de MRDH, waaronder Den Haag, zetten zich in voor een regiobrede aanpak van goederenvervoer. Een aanpak gericht op het goederenvervoer levert een bijdrage aan een bereikbare regio en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. Efficiëntere logistiek is goed voor bedrijven en consumenten, voor de leefomgeving (schonere lucht en minder voertuigen) en verkeersveiligheid (hoe minder voertuigen, hoe veiliger).

 

Bereikbaar Haaglanden

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een inspirerend netwerk voor werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is een bereikbare regio door het stimuleren van slim reizen en werken en het efficiënt gebruiken van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Bereikbaar Haaglanden helpt je op weg als je gevestigd bent in de regio Haaglanden of Rijnland. Wij denken met je mee over: slimmer werken en reizen, slimme logistiek en reductie van CO2 door slim vervoer. Lees meer over 'Samen doorgaan om niet stil te staan.' (PDF)

 

 

 

 

Partner links

                  

        

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws